Web Design Package
   


........ KANDAR ALANGARAM

Kanthar Alangaaram means "poetical adornment of Skanda." This work is a garland made of beautiful, sweet Tamil and offered as ornaments to the Lord. Flower garlands fade away by usage in a couple of hours (or at the most in a few days). But this word-garland wafts more and more fragrance as days pass by, because more and more people will come to know of it, sing or read it, and be benefited by it. Hence, such word-garlands are more pleasing to the Lord than flower-garlands.

Kanthar Alangaaram is a work of 107 verses. As the title suggests, it gives a grant description of the Divine personality of Lord Skanda from feet to head, and His adventurous deeds, as also descriptions of His consorts, Valli and Deivayanai; His Vahana (Vehicle), the Peacock and the Cock. The language or style of the verses is also dramatic in character, kindling the spirit of emotion, or evoking enthusiasm, or admonishing with words jolting and piercing in their effect, such as:

"Is one to study the poems of Vel-Murugan, which free one from rebirth, at the last moment when the terrible Yama, fierce in nature, throws his noose on one's neck and drags?"

"By the touch of the wind created by the movement of the plumage of the Peacock of Lord Murugan, the mount Meru shook; by the footsteps of the Peacock, mountains crumbled to dust; and the seas, filled with this dust became raised grounds."

"Due to the notion of the Cock's wings, the oceans tore away, the sky broke, the stars dropped, and the mountains crumbled."

"O Lord Yama! I am the devotee of the Lord (Skanda) of Thiruchendur. I have the sword of wisdom called 'non-enmity', with which I shall attack you and put you down with your weapons of 'Sula' and 'Danda.' Come close to me and see (what happens to you), if you like!"

"O mind, knowing the transitory nature of wealth, when will you go beyond pleasure and pain? You do not repeat the Names of the Lord, as Vel-Murugan, Vel, etc. How do you hope to get Mukthi or liberation?"

"O Hero (Muruga) who destroyed Surapadma! Though I might be immersed in sex, I shall not forget Thy Vel!"

"By the touch of the Feet of Murugan, Brahma's written words on my head (fate) have been wiped out!"

"To Siva, the ornament is a garland of skulls; to Vishnu, the Tulasi garland; to the Feet of Murugan, the crown of the Devas' heads and the Kadamba garland; and to the Vel, the ocean, Surapadma, and the Krauncha Mountain."

"O Yama! I am in the presence of Lord Murugan. If you oppose me, I shall cut you with the Sakthi sword in my hand and make you run away. Therefore, trace your way back."

"Learned ones will say: 'The body is perishable, wealth is transitory.' But if one approaches them for charity, they will quietly slip away. These are people who have no devotion to Vel-Murugan. Wonderful is their wisdom!"

"O Yogis! There is no use of torturing the body through Hatha Yoga. Knowing what Siva Yoga is through the Upadesa of Muruga, if you become 'silent,' you will attain mukthi."

Sri Arunagirinaathar Swaamigal's kanthar alangaaram
(Poetical Adornment of God)

KAAPPU

atalaruNaith thiruk kOpurath thEyantha vaayilukku
vata varugiR senRu kandukondEnvaruvaar thalaiyil
thatapatenappatu kuttutan sarkkarai mokkiyakaik
katathata kumpaka kaLitrruk kiLaiya kaLitrrinaiyE.

NOOL

pEtrraith thavanj satrrumillaatha vennaipra panjsa mennunj
sEtrraik kaliya valivitta vaa. senjsataatavimEl
aatrraip paNiyai yithaliyaith thumpaiyai yampuliyin
keetrraip punaintha perumaan kumaaran krupaakaranE. 1

aliththup piRak kavottaavayil vElan kaviyaiyanpaal
eluththup pilaiyaRak kaRkinRi veereri mUndathenna
viliththup pukaiyelap ponguveng kUtrran vitungayitrraaR
kaluththiR surukkit tilukkuman ROkavi kaRkinRathE. 2

thEraNi yittupata puramerith thaanmakan sengaiyilvER
kUraNi yittaNu vaakik kiraunjsang kulaintharakkar
nEraNi yittu vaLaintha kataka nauinthathusUrp
pEraNi kettathu thEvEnthara lOkam pilaiththathuvE. 3

OravottaaronRai yunnavottaarmalarittunathaan
sEravottaaraivar seyvathenyaan senRu thEvaruyyas
sOranit tUranais sUranaik kaarutal sOrikkak
kUrakattaariyit tOrimaip pOthiniR konRavanE. 4

thirunthap puvanangaLeenRa poRpaavai thirumulaippaal
arunthis saravaNap pUnthotti lERi yaRuvarkongai
virumpik katalalak kunRalas sUrala vimmiyalung
kurunthaik kuRinjsik kilavanen ROthung kuvalayamE. 5

perumpaim punaththinut sitrrEnal kaakkinRa pEthai kongai
virumpung kumaranai meyyinpi naanmella mellavuLLa
arumpun thanippara maananthan thifththith thaRinthavanRE
karumpun thuvarththuchen thEnum puLiththaRak kaiththathuvE. 6

saLaththiR piNipattasattu kriyaikkut tavikku menRan
uLaththiR pramaththaith thavirppaa yavuNa ruraththuthirak
kuLaththiR kuthiththuk kuLiththuk kaLiththuk kutiththuvetrrik
kaLaththiR serukkik kaluthaata vElthotta kaavalanE. 7

auiyil viLaintha vuyarnjaana pUtharath thuchiyinmEl
aLiyil viLainthathoraa nanthath thEnai yanaathiyilE
vauiyil viLaintha veRumpaalaip petrra veRunthaniyaith
thauiya viLampiya vaa.. mukamaaRutaiththEsikanE. 8

thEnenRu paakanefRuvamik koNaamolith theyva vaLLi
kOnan Renakkupa thEsiththa thonRundu kURavatrrO
vaananRu kaalanRu theeyanRu neeranRu maNNumanRu
thaananRu naanan Rasireeri yanRu sareeriyanRE. 9

sollukaik killaiyen Rellaa milanthusummaavirukku
mellaiyut sella enaivittavaa kal vElanalla
kolliyais sErkkinRa solliyaik kalvaraik kovvais
sevvaayvalliyaip pulkinRa maalvaraith thOLaNNal vallapamE. 10

kusaineki laavetrri vElO navuNar kutarkulampak
kasaiyitu vaasi visaikonda vaakanap peeliyinkoth
thasaipatu kaalpat tasainthu mEru atiyitaveN
tisaivarai thULpatta aththULin vaari thitarpattE 11

pataipatta vElavan paalvantha vaakaip pathaakaiyennun
thataipatta sEval siRakatik koLLas salathikalin
thutaipatta thandakataaka muthirntha thutupatalam
taippatta kunRamu maamEru veRpu mitipattavE. 12

oruvaraip pangi lutaiyaaL kumaara nutaimaNisEr
thiruvaraik kiNkiNi yOsai pataththituk kittarakkar
veruvarath thikkus sevipat tettu veRpunganakap
paruvaraik kunRu mathirnthana thEvar payang kettathE. 13

kuppaasa vaalkkaiyut kUththaatu maivariR kotpataintha
ppaasa nenjsanai eetEtrru vaayiru naanku veRpum
appaathi yaay vila mErung kulangaviNNaaru muyyas
sappaaNi kottiya kaiyaa Rirandutais saNmukanE. 14

thaavati yOttu mayililun thEvar thalaiyilumen
paavati yEttilum pattathan ROpati maavalipaal
mUvati kEttanRu mUthanda kUti mukatumuttas
sEvati neettum perumaaL maruganRan sitrratiyE. 15

thatungOL manaththai vitungOL vekuLiyaith thaanamenRum
tungO Liruntha patiyirung kOLeru paarumuyyak
kotungOpas sUrutan kunRath thiRakkath thoLakkalai vEl
vitungo naruL vanthu thaanE yumakku veLippatumE. 16

vEthaa kamasithra vElaa yuthanvetsi pUththathandais
paathaara vintha maraNaaka allum pakalumillaas
sUthaana thatrra vauikkE yoLiththuchum maavirukkap
pOthaa yinimana mEtheri yaathoru pUtharkkumE. 17

vaiyiR kathirvati vElOnai vaalththi vaRinjarkkenRum
noyyiR piLavana vEnum pakirminka Nungatkingngan
veyyiR kothunga vuthavaa vutampin veRunilalpOR
kaiyiR poruLu muthavaathu kaaNung kataivalikkE. 18

sonna kiraunjsa kiriyU turuvath thoLuththavaivEl
manna katampin malarmaalai maarpamau naththaiyutrru
ninnai yuNarnthuNaran thellaa morungiya nirkkuNam pUN
tennai maRanthirun thEniRan thEvitta thivvutampE. 19

kOlik kotiya natipaNi yaamaR kuvalayaththE
vaalak karuthu mathiyili kaaLungaL valvinainOy
UliR peruvali yuNNavot taathunga Laththamellaam
aalap puthaiththuvaith thaal varumOnum matippiRakE. 20

maraNapra maatha namakkillai yaamenRum vaayththathuNai
kiraNap kalaapiyum vElumuN tEkiN kiNimukuLa
saraNapra thaapa sasithEvi mangalya thanthuraxaa
paraNakru paakara njaanaa karasura paaSkaranE. 21

moythara raNikulal vaLLiyai vEttavan muththamilaal
vaithaa raiyumangu vaalavaip pOnveyya vaaraNampOR
kaithaa nirupa thutaiyaan thalaipaththung kaththarikka
eythaan marugan umaiyaaL payantha lanjsiyamE. 22

theyvath thirumalais sengOttil vaalunj selunjsutarE
vaivaiththa vERpatai vaanava nE maRavEnunainaan
aivark kitampeRak kaalirandOtti yathilirandu
kaivaiththa veetu kulaiyumun nE vanthu kaaththaruLE. 23

kinnang kuRiththati nEfsevi neeyanRu kEtkachonna
kunnang kuRichi vauiyaakki vittathu kOtukulal
sinnang kuRikkak kuRinjsik kilavar siRumithanai
munnang kuRichiyiR senRukal yaaNa muyanRavanE. 24

thandaayuthamun thirisUla mumvilath thaakkiyunnaith
thindaata vetti vilavitu vEnsenthil vElavanukkuth
thondaa kiyaven navirOtha njaanas sutarvativaaL
kandaaya taavantha kaavanthu paarsatrren kaik kettavE. 25

neelas sikandiyi lERum piraanentha nEraththilung
kOlak kuRaththi yutanvaru vaan kurunaathan sonna
seelaththai maufLath thauinthaRi vaar sivayOkikaLE
kaalaththai venRiruppaar, marip paarveRungaLE. 26

Olaiyun thUtharung kanduthindaata lolith thenakkuth
kaalaiyu maalaiyu munniRku mEkantha vEL marungiR
sElaiyung kattiya seeraavung kaiyiR sivanthasechai
maalaiyunj sEvaR pathaakaiyun thOkaiyum vaakaiyumE. 27

vElE viLangukai yaan seyya thaaLinil veelnthiRainjsi
maalE koLavingngan kaaNpathal laan manavaakkucheya
laalE yataithaR karithaa yaruvuru vaakiyonRu
pOlE yirukkum poruLaiyevvaaRu pukalvathuvE. 28

kataththiR kuRaththi piraanaru LaaRkalang kaathasiththath
thitaththiR puNaiyena yaan katan thEn sithra maatharalkuR
pataththiR kaluththiR paluththasevvaayiR panaiyilunthith
thataththiR RanaththiR kitakkum vengaama samuththiramE. 29

paalen pathumoli panjnef pathupatham paavaiyarkaN
sElenpa thaakath thiriginRa neesenthi lOnRirukkai
vElen kilaikotrra mayUra menkilai vetsiththandaik
kaalen kilaimana mEyengnga nEmuththi kaaNpathuvE. 30

pokkak kutiliR pukuthaa vakaipunda reekaththinunj
sekkas sivantha kalalveetu thantharuL sinthuventhu
kokkuth thaRipat teRipat tuthirang kumukumenak
kakkak kiriyuru vakkathir vEl thotta kaavalanE. 31

kiLaiththup puRappatta sUrmaar putankiri yUturuvath
thoLaiththup puRappatta vERkantha nE thuRan thOruLaththai
vaLaiththup pitiththup pathaikkap pathaiththa vathaikkung
kaNNaark
kiLaiththuth thavikkinRa ennai yenthaaL vanthiratsippaiyE. 32

mutiyaap piRavik kataliR pukaarmulu thungetukku
mitiyaaR patiyil vithanap pataarvetrri vERperumaaL
atiyaarkku nalla perumaaL avuNar kulamatangap
potiyaak kiyaperu maaL thiru naamam pukalpavarE. 33

pottaaka veRpaip poruthakanthaa thappip pOnathonRaR
kettaatha njaana kalaitharu vaayirung kaamavitaayp
pattaa ruyiraith thirugip parugip pasithaNikkung
kattaari vElvali yaarvalaikkEmanang kattundathE. 34

paththiR thuRaiyilin thaanantha vaari pativathaanaal
puththith tharangan thauivathen ROpongu venguruthi
meththik kuthikoLLa venjsU ranaivitta kattiyilE
kuththith tharangoN tamaraa vathikonda kotrravanE. 35

kaliththOtu maatrriR perukkaanathu selvan thunpaminpang
kaliththOtu kinRathekkaala nenj sEkarik kOttumuththaik
koliththOtu kaaviris sengOta nenkilai kunRamettung
kiliththOtu vElen kilaiyengnga nE muththi kittuvathE. 36

kandunda solliyar melliyar kaamak kalavikkaLLai
monduN tayarkinum vEn maRavEn muthukULiththiraL
kunduN tutututu tUtU tutututu tundutundu
tindiN tenakkotti yaatavenj sUrkkonRa raavuththanE. 37

naaLen seyumvinai thaanen seyumenai naativantha
kOLen seyungotung kUtrran seyunguma rEsariru
thaaLunj silampunj sathangaiyun thandaiyunj saNmukamun
thOLung katampu menakku munnE vanthu thOnRitinE. 38

uthiththaang kulalvathunj saavathun theerththenai yunnilonRaa
vithiththaaN taruLtharung kaalamuN tOveRpu natturaka
pathiththaampu vaanginin Ramparam pamparam pattulala
mathiththaan thirumaru kaamayi lERiya maaNikkamE. 39

sElpat talinthathu senthuar vayaRpolil thEngatampin
maalpat talinthathu pUngoti yaarmanam maamayilOn
vElpat talinthathu vElaiyunj sUranum veRpumavan
kaalpat talinthathing kenRalai mElayan kaiyeluththE. 40

paalE yanaiya moliyaartha minpaththaip patrriyenRum
maalE konduyyum vakaiyaRi yEn malarththaaL tharuvaay
kaalE mikavundu kaalE yilaatha kaNapaNaththin
mElE thuyilkoLLu maalOn marugasevvElavanE. 41

niNangaattung kottilai vittoru veeteythi niRkaningung
kuNangaatti yaanda kuruthE sikanang kuRachiRumaan
paNangaatti malkuR kurakung kumaran pathaampuyaththai
vaNanglaath thavaiangi thengE yenakking ngan vaayththathuvE. 42

kaviyaaR katalataith thOn maru konaik kaNapaNakkat
seviyaaR paNiyaNi kOmaan makanaith thiRalarakkar
puviyaarp pelaththotta pOrvEn muruganaip pOtrri yanpaaR
kuviyaak karangaL vanthengE yenakkingngan kUtiyavE. 43

thOlaaR kavarvaiththu naalaaRu kaaliR sumaththiyiru
kaalaa leluppi vaLaimuthu kOttikkain naatrrinaram
paalaarkkai yittuth thasaikondu mEyntha akampirinthaal
vElaaR kirithoLaith thOniti thaaLanRi vERillaiyE. 44

orupU tharumaRi yaaththani veetti luraiyuNarvaR
RirupUtha veetti liraamalen Raaniru kOttorugaip
porupU tharamurith thEkaasa mitta puraanthakaRkuk
kurupUtha vElava nittUra sUra kulaanthakanE. 45

neeyaana njaana vinOthan thanaiyenRu neeyaruLvaay
sEyaana vERkantha nEsenthi laay sithra maatharalkuR
ROyaa vurugip parugip perugith thuvaLumintha
maayaa vinOtha manOthukka maanathu maayvayathaRkE. 46

paththith thirumuka maaRutan panniru thOLkaLumaayth
thiththith thirukku mamuthukaN tEnseyan maandatangap
puththik kamalath thurugip perugip puvanametrrith
thaththik karaipura Lumpara maanantha saakaraththE. 47

paththiyai vaanginin paathaam puyaththiR pukattiyanpaay
muththirai vaanga aRikinRi lEn muthu sUrnatungas
saththiyai vaangath tharamO kuvatu thavitupatak
kuththira kaangEya nEvinai yERken kuRiththanaiyE. 48

sUriR kiriyiR kathirvE leRinthavan thondarsUlaanj
saariR kathiyinRi vERilai kaandhandu thaavatipOyth
thEriR kariyiR pariyiR Riripavar selvamellaam
neeriR poRiyen RaRiyaatha paavi netunenjsamE. 49

patikkum thiruppukal pOtrruvan kUtrravan paasaththinaaR
pitikkum poluthuvan thanjsalen paayperum paampininRu
natikkum piraanmaru kaakotunj sUra natungaveRpai
tikkung kalaapath thanimayi lERu miraavuththanE. 50

malaiyaaRu kURela vElvaangi naanai vaNangiyapin
nilaiyaana maathavanj seykumi nOnummai nEtivarun
tholaiyaa valikkup pothisORu mutrra thuNaiyungandeer
laiyaa yinum ventha thEthaa yinumpakirn thEtrravarkkE. 51

sikaaraathri kURitta vElunjsenj sEvalunj senthamilaaR
pakaraarvamee, paNi paasasang kraama paNaamakuta
nikaraat samapatsa patsi thuranga nrupakumaara
kumaraat sasapatsa vitsOpa theera kuNathunganE. 52

vEtichi kongai virumpung kumaranai meyyanpinaaR
paatik kasinthuLLa pOthE kotaathavar paathakaththaaR
REtip puthaiththuth thiruttiR kotuththuth thikaiththiLaiththu
vaatik kilEsiththu vaalnaaLai veeNukku maayppavarE. 53

saakaikku meendu piRakkaikku manRith thaLarnthavarkon
Reekaik kenai vithith thaayilai yE yilang kaapurikkup
pOkaikku neevali kaattenRu pOykkatal theekkoLuntha
vaakais silaivaLaith thOnmaru kaamayil vaakananE. 54

aangaa ramumatang kaarotung kaarpara maananthaththE
thEngaar ninaippu maRappu maRaar thinaip pOthaLavum
Ongaarath thuLLoLik kuLLE muruga nuruvangandu
thUngaar tholumpuseyyaa renseyvaar yama thUtharukkE. 55

kiliyum patiyataR kunReRin thOnkavi kEtturugi
liyung kavikaR Ritaathirup peereri vaay narakak
kuliyun thuyarum vitaappatak kUtrruvanUrk kuchellum
valiyun thuyarum pakareer pakareer maRanthavarkkE. 56

porupiti yungaLi Rum viLaiyaatum punachiRumaan
tharupiti kaavala saNmuka vaaven saatrriniththam
rupiti sOkoN tittundiruvinai yOmiRanthaal
orupiti saamparung kaaNaathu maayavutampithuvE. 57

netrraap pasungathirs sevvEnal kaakkinRa neelavaLLi
mutrraath thanaththiR kiniya piraanikku mullaiyutan
patrraakkai yumventhu sangraama vELum pataviliyaaR
setrraark kiniyavan thEvEnthra lOka sikaamaNiyE. 58

pongaara vElaiyil vElaivit tOnaruL pOluthava
engaa yinumvaru mERpavark kitta thitaamalvaiththa
vangaa ramumungaL singaara veetu matanthaiyarunj
sangaatha mOketu veeruyir pOmath thanivalikkE. 59

sinthik kilEninRu sEvikku lEnRandais sitrratiyai
vanthik kilEnonRum vaalththuki lEn mayil vaakananais
santhik kilEn poyyai ninthik kilEnuNmai saathikkilEn
punthik kilEsamung kaayak kilEsamum pOkkuthaRkE. 60

varaiyaR RavuNar siramatrru vaarithi vatrrachetrra
puraiyatrra vElavan pOthith thavaa, panjsa pUthamumaR
RuraiyaR RuvarvaR RutalaR RuyiraR Rupaayamatrruk
karaiyaR RiruLaR RenathaR Rirukkumak kaatsiyathE. 61

aaluk kaNikalam vendalai maalai yakilamunda
maaluk kaNikalam thaNNan thulaaymayi lERumaiyan
kaaluk kaNikalam vaanOr mutiyung katampungaiyil
vEluk kaNikalam vElaiyunj sUranu mEruvumE. 62

paathith thiruvurup pachen Ravarkkuththan paavanaiyaip
pOthiththa naathanaip pOr vElanaichenRu pOtrriyuyyas
sOthiththa meyyanpu poyyO aluthu tholuthurugis
saathithaftha puththivan thengE yenak kingngan santhiththathE. 63

pattik kataavil varumantha kaavunaip paaraRiya
vettip puRangaN talaathuvitEn veyya sUranaip pOy
muttip poruthasev vERporu maaL thiru munpuninREn
kattip puRappata taasaththi vaaLenRan kaiyathuvE. 64

vettung kataamisaith thOnRum vengUtrran vitung kayitrraaR
kattum poluthu vituvikka vEndum karaasalangaL
ettung kulakiri yettum vit tOta vet taathaveLi
mattum puthaiya virikkung kalaapa mayUraththanE. 65

neerkkumilakku nikarenpar yaakkainillaathu selvam
paarkku mitath thantha min pOlumenpar pasiththuvanthE
ERku mavarkkita vennineng kEnu melunthiruppaar
vERkumaraR kanpilaathavar njaana mikavunanRe. 66

peRuthaR kaRiya piRaviyaip petrrunin sitrratiyaik
kuRikip paNinthu peRakkaR RilEn matha kumpakampath
thaRukat siRukat sangraama sayila sarasavalli
Rukath thaluvung katakaa salapan nirupuyanE. 67

saatunj samarath thanivEl murugan saraNaththilE
Otung karuththai yiruththaval laarkkukam pOychakampOyp
paatung kavuri pavurikondaa tappasupathin
Raatum poluthu paramaa yirukku matheethaththilE. 68

thanthaikku munnan thaninjaana vaaLonRu saathiththaruL
kanthas suvaami yenaith thER Riya pinnark kaalanvempi
vanthip poluthennai yen seyya laanjsaththi vaaLonRinaaR
sinthath thuNippan thaNipparung kOpathri sUlaththaiyE. 69

vilikku thuNaithiru menmalarp paathangaL meymmai kunRaa
molikkuth thuNaimuru kaavenu naamangaL munpu seytha
palikkuth thuNaiyavan panniru thOLum payanthathani
valikkuth thuNaivati vElunj sengOtan mayUramumE. 70

thuruththi yenumpati kumpiththu vaayuvais sutrrimuRith
tharuththi yutampai yoRukkilen naanjsiva yOka mennung
kuruththai yaRinthu mukamaa Rutaikkuru naathansonna
karuththai manaththi lirunthungaN teermuththi kaikandathE. 71

sEnthanaik kanthanais sengOttu veRpanais senjsutarvEl
vEnthanais senthamil nUlvirith thOnai viLanguvaLLi
kaanthanaik kanthak katampanaik kaarmayil vaakananais
saanthuNaip pOthu maRavaa thavarkkoru thaalvillaiyE. 72

pOkkum varavu miravum pakalum puRampumuLLum
vaakkum vativu mutivumillaatha thonRu vanthuvanthu
thaakku manOlayan thaanE tharumenaith thanvasaththE
aakku maRumuka vaasol loNaathintha aananthamE. 73

araappunai vENiyan sEyaruL vEndu mavilntha anpaaR
kuraappunai thandaiyanthaaL tholal vEndung kotiya aivar
paraakkaRal vEndum manamum pathaippaRal vEndumenRaal
raappaka latrra taththE yirukkai yauithallavE. 74

patikkin Rilaipalu niththiru naamam patippavarthaaL
mutikkin Rilaimurugaa ven kilaimusi yaamalittu
mitikkin Rilaipara maanantha mERkoLa vimmivimmi
natikkin Rilainenjsa mEthanjsa mEthu namakkiniyE. 75

kOtaatha vEthanuk kiyaanseytha kutrramen kunReRintha
thaataaLa nethen thaNikaik kumaranin RandainthaaL
sUtaatha senniyu naataatha kaNNun tholaathakaiyum
paataatha naavu menakkE therinthu pataiththananE. 76

sElvaangu kaNNiyar vaNN payOtharanj sErENNi
maalvaangi yEngi mayangaamal vaufLi malaiyenavE
kaalvaangi niRkung kaLitrraan kilaththi kaluththiRkattu
nUl vaangi taathanRu vElvaangi pUngalal nOkku nenjsE. 77

kUrkonda vElanaip pOtrraama lEtrrangondaatuvirkaaL
pOrkonda kaala numaikkondu pOmanRu pUNpanavun
thaarkonda maatharu maaLikai yumpaNas saaLikaiyum
aarkondu pOvaraiyE ketuveernum maRivinmaiyE. 78

panthaatu mangaiyar sengayaR paarvaiyiR pattulalunj
sinthaa kulanthanaith theerththaruL vaayseyya vElmurugaa
konthaar katampu putaisUl thiruththaNik kunRiniRkung
kanthaa Langumaraa amaraavathi kaavalanE. 79

maakaththai mutti varunetung kUtrranvanthaa lenmunnE
thOkaip puraviyiR ROnniR paaysuththa niththamuththith
thyaakap poruppaith thripuraan thakanaith thriyampakanaip
paakaththil vaikkum paramakal yaaNithan paalakanE. 80

thaaraa kaNamenun thaaymaar aRuvar tharumulaippaal
aaraa thumaimulaip paalunda paala naraiyiR kattunj
seeraavung kaiyiR siRuvaaLum vElumen sinthaiyavE
vaaraa thakalantha kaavantha pOthuyir vaanguvanE. 81

thakattiR sivantha katampaiyu nenjsaiyun thaaLiNaikkE
pukattip paNiyap paNiththaru Laaypunda reekananda
mukattaip piLanthu vaLarnthinthra lOkaththai muttavettip
pakattiR poruthitta nittUra sUra payangaranE. 82

thEngiya andath thimaiyOr siRaivitas sitrratikkE
pUngalal kattum perumaaL kalaapap puravimisai
thaangi natappa muRinthathu sUran thaLanthanivEl
vaangi yinuppitak kunRanga Lettum valivittavE. 83

maivarung kandaththar mainthakanthaavenRu vaalththuminthak
kaivarun thondanRi matrraRiyEn katrra kalviyumpOy
paivarum kELum pathiyung kathaRap palakiniRkum
aivarung kaivittu meyvitum pOthunnataikkalamE. 84

kaattiR kuRaththi piraanpathath thEkaruththaippukattin
veettiR pukuthan mikavaui thEvili naasivaiththu
mUttik kapaalamU laathaara nEranda mUchaiyuLLE
Ottip pitiththengu mOtaamaR saathikkum yOkikaLE. 85

vElaayuthan sangu sakraayuthan virinj sannaRiyaas
sUlaa yuthan thantha kanthas suvaami sutarkkutumik
kaalaa yuthakkoti yOnaru Laaya kavasamunden
paalaa yutham varumOya nOtu pakaikkinumE. 86

kumaraa saraNanj saraNamanef Randar kulaanthuthikkum
amaraa vathiyiR perumaaL thirumuka maaRunganda
thamaraaki vaikun thaniyaana njaana thapOthanarkking
kemaraasan vitta kataiyOtu vanthini yenseyumE. 87

vaNangith thuthikka aRiyaa manitha rutaniNangikkuNang
ketta thuttanai yeetEtrruvaay koti yungalukum
piNangath thuNangai yalakai kondaatap pisitharthamvaay
niNangakka vikrama vElaa yuthan thotta nirmalanE. 88

pangE ruganenaip pattO laiyilitap panduthaLai
thangaali litta thaRinthila nOthani vEletuththup
pOngOtham vaayvitap ponnanj silampu pulampavarum
engO naRiyi nininaan mukanuk kiruvilangE. 89

maalOn maruganai manRaati mainthanai vaanavarkku
mElaana thEvanai meynjnjaana theyvaththai mEthiniyil
sElaar vayaRpoliR sengafkOtanais senRu kanduthola
naalaa yirangaN pataiththila nEyantha naanmukanE. 90

karumaan maruganais semmaan makaLaik kaLavukondu
varumaa kulavanais sEvaRkaik kOLanai vaanamuyyap
porumaa vinais setrra pOrvEla naikkannip pUkamutan
tharumaa maruvuseng kOtanai vaalththukai saalananRE. 91

thondarkaN tandimoN tunduruk kunjsuththa njaanamenun
thandayam pundari kantharuvaay sanda thanda venjsUr
mandalang kondupaN taNlaraN tangondu mandimindak
kanduruN tandarviN tOtaamal vElthotta kaavalanE. 92

maNkama lunthith thirumaal valampuri yOsaiyantha
viNkamal sOlaiyum vaaviyung kEttathu vEletuththuth
thiNkiri sintha viLaiyaatum piLLaith thiruvaraiyiR
kiNkiNi yOsai pathinaa lulakamung kEttathuvE. 93

thaufLiya EnaviR kiLLaiyaik kaLLas siRumiyenum
vaLLiyai vEttavan thaaL vEttilai siRu vaLLaithaLLith
thuLLiya kendaiyaith thondaiyaith thOthak sollainalla
vaufLiya niththila viththaara YmUralai vEttanenjsE. 94

yaanRaanenunjsol lirandung kettaalanRi yaavarukkun
thOnRaathu saththiyan thollaip perunilanj sUkaramaayk
keenRaan marugan murugankru paakaran kELviyinaaR
saanRaaru matrra thanivauik kEvanthu santhippathE. 95

thatakkotrra vELmayi lEyitar theerath thanivitilna
vatakkiR kirikkap puRaththunin ROkaiyin vattamittuk
kataRkap puRaththung kathirkkap puRaththung kanakasakrath
thitarkkap puRaththuth thisaikkap puRaththun thirikuvaiyE. 96

sEliR RikalvayaR sengOtai veRpan selungalapi
aalith thananthan paNaamuti thaakka athirnthathirnthu
kaaliR kitappana maaNikka raasiyung kaasiniyaip
paalikku maayanunja sakraa yuthamum paNilamumE. 97

kathithanai yonRaiyung kaaNkinRi lEn kantha vElmurugaa
nathithinai yannapoy vaalvilan paaynaram paaRpothintha
pothithanai yungondu thindaatu maaRenaip pOthavitta
vithithanai nonthunon thingEyen Ranmanam vEkinRathE. 98

kaavik kamalak kalalutan sErththenaik kaaththaruLaay
thaavik kulamayil vaakana nEthuNai yEthuminRith
thaavip patarak kolukom pilaatha thanikkotipOl
paavith thanimanan thaLLaati vaatip pathaikkinRathE. 99

tuthalais satrrung karuthEnaip pOthami lEnaiyanpaaR
ketuthali laaththoN tariR kUt tiyavaa kiraunjsa veRpai
atuthalais saathiththa vElOn piRavi yaRavichiRai
vituthalaip pattathu vittathu paasa vinaivilangE. 100

salangaaNum vEnthar thamakku manjsaar yaman sandaikkanjsaar
thulangaa narakak kuliyaNu kaarthutta nOyaNukaar
kalangaar pulikkung karatikkum yaanaikkung kanthanannUl
alangaara nUtrru Lorugavi thaan katrraRinthavarE. 101

thiruvati yunthandai yunjsilam punjsilam pUturuvap
poruvati vElung katampun thatampuyam aaRirandum
maruvati vaaNa vathananga LaaRum malarkkaNkaLung
kuruvati vaayvanthen nuLLang kuLirak kuthikondavE. 102

raappaka latrra tangaatti yaanirun thEthuthikkak
kuraappunai thandaiyan thaaLaru Laay kari kUppittanaaL
karaapputak konRak karipOtrra ninRa katavuL mechum
paraakrama vEla niruthasang kaara payangaranE. 103

sengE latuththa sivanati vElun thirumukamum
pangE niraiththanaR panniru thOLum pathumamalark
kongE tharaLanj soriyunjseng kOtaik kumaranena
engE ninaippinum angEyen munvanthethir niRpanE. 104

aavikku mOsam varumaa RaRinthun narutpathangaL
sEvikka enRu ninaikkinRi lEn vinai theerththaruLaay
vaavith thatavayal sUlun thiruththaNi maamalaivaal
sEvaR kotiyutai yaanE yamara sikaamaNiyE. 105

koLLith thalaiyil eRumpathu pOlak kulaiyumenRan
uLLath thuyarai yoliththaru Laayoru kOtimuththan
thaufLik kolikkung kataRsenthin mEviya sEvakanE
vaLLikku vaayththava nE mayilERiya maaNifkkamE. 106

sUlam pitiththema paasanj sulatrrith thotarnthuvarung
kaalan thanakkoru kaalumanj sEnkatal meetheluntha
aalang kutiththa perumaan kumaaran aRumukavan
vElun thirukkaiyu munda namakkoru meyththuNaiyE. 107

 

   
© 2005 - 2008 Palanitemples.com. All rights reserved.
Site Developed: www.swasc-india.com

Home | Contact Us | Online Pooja | Donation | Advertise with us